• |
  • +994 12 465 75 15
  • |
  • |

Konsaltinq / Məsləhət / Hüquq

[:az]Ümumi Məsələlər[:tr]Yaygın sorunlar[:en]Common Issues[:ru]Общие вопросы[:]

[:az]

  • Bütün növ hüquqi şəxslərin qeydiyyatı, ləğvi, birləşməsi, bölünməsi, ayrılması, fiziki şəxslərin qeydiyyatı və ləğvi. Gələcək fəaliyyətin hüquqi konsaltinqi;
  • Təsis sənədlərinə dəyişikliklərin əlavə edilməsi, müəssisələrin yenidən təşkili;
  • Təsis sənədlərinin hazırlanması;
  • Maliyyə bazarlarına nəzarət orqanında hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatından irəli gələn məsələləri həll etmək;
  • Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına müraciət edilmə prosedurunun istehlakçıya izah edilməsi və yazılı müraciətin edilməsinə hüquqi yardımın göstərilməsi;
  • Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı ilə bağlı istənilən məsləhətlərin verilməsi və sualların cavablandırılması.

[:tr]• Her tüzel kişilik türünün kaydı, iptali, birleşmesi, bölünmesi, ayrılması, tescil ve iptali. Gelecekteki faaliyetlerin hukuki danışmanlığı;
• Kurucu belgelere değişiklikler eklemek, işletmelerin yeniden düzenlenmesi;
• Kurucu belgelerin hazırlanması;
• Finansal piyasa denetim organındaki tüzel kişilerin devlet kayıtlarından kaynaklanan sorunları çözmek;
• Finansal Piyasalar Odasına tüketiciye yasal destek sağlamak ve yazılı temyizi açıklamak;
• Tüzel kişiliklerin devlet siciline ilişkin tavsiyelerde bulunmak ve soruları cevaplamak
[:en]• Registration, annulment, merger, division, separation, registration and annulment of all types of legal entities. Legal consulting of future activities;
• Adding changes to constituent documents, reorganization of enterprises;
• Preparation of constituent documents;
• solve issues arising from the state registration of legal entities in the financial market supervisory body;
• Providing legal assistance to the Financial Markets Chamber to the consumer and explaining the written appeal;
• Providing any advice on state registration of legal entities and answering questions.
[:ru]• Регистрация, аннулирование, слияние, разделение, разделение, регистрация и аннулирование всех типов юридических лиц. Юридическое консультирование по будущей деятельности;
• внесение изменений в учредительные документы, реорганизация предприятий;
• Подготовка учредительных документов;
• решает вопросы, возникающие в результате государственной регистрации юридических лиц в контрольном органе финансового рынка;
• предоставление юридической помощи Палате финансовых рынков потребителю и разъяснение письменного обращения;
• Предоставление любых консультаций по государственной регистрации юридических лиц и ответы на вопросы
[:]